Níže Vám přiblížíme obecné zákonné podmínky pro vymáhání výživného. Moc rádi Vám nabídneme naše služby, tak aby byl Váš problém individuálně řešen a úspěšně vyřešen

Pro případ, že byla stanovena vyživovací povinnost jednoho z rodičů na dítě a tento rodič svoji povinnost neplní, je možné zvolit jednu z následujících možností. Podat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci), nebo podat trestní oznámení, popř. zvolit obě možnosti. V rámci návrhu na výkon rozhodnutí je nutno vybrat mezi soudním exekutorem a soudem. Níže se Vám pokusíme přiblížit Vaše práva, aby byla vyživovací povinnost co nejrychleji vymožena.

Rozhodnutím soudu, které ukládá vyživovací povinnost rodičům je samo o sobě exekučním titulem, tudíž již není nutno podat žalobu pro nezaplacení výživného. Je tedy Vaší volbou, zda si pro vymožení povinnosti zvolíte službu exekutora nebo soudní výkon rozhodnutí. Z praxe však můžeme doporučit soudního exekutora, který je motivován na výsledku sporu finančně a jeho efektivita práce je vyšší než soudu. Návrh na vykonání exekuce u soudního exekutora Vám připravíme do 1000,- Kč. Spolupracujeme se soudním exekutorem, který se dotazuje u všech bankovních institucí, zda dlužník nemá u banky veden účet, kontroluje katastr nemovitostí, zda dlužník není vlastníkem a požaduje součinnost od státních institucí, aby mu sdělili, zda dlužník nemá nějaký majetek. Relativně novou pravomocí soudního exekutora je možnost „zabavit“ dlužníkovi řidičské oprávnění. Řidičské oprávnění nelze zabavit pouze v případě, že ho dlužník potřebuje ke své obživě, nebo aby se mohl dostat do svého zaměstnání.

Současně je velmi efektivní podat trestní oznámení pro neplacení výživného. Nutno je však splnit podmínku, že vyživovací povinnost není plněna delší dobu než čtyři měsíce. K trestněprávní relevanci se zjišťuje, zda povinná osoba k hrazení výživného byla schopna v dané době výživné plnit.

Trestní zákoník § 196

Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, a) vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze, nebo b) byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán